Μετοχική Σύνθεση

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας.

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (αρ.μετ. 3.433.908/ποσοστό: 41,17%)
Χαϊδεμένου Βαρβάρα, σύζ. Γεωργίου (αρ.μετ. 705.947/ποσοστό: 8,46%)
Χαϊδεμένου Αντωνία, του Γεωργίου (αρ.μετ. 667.480/ποσοστό: 8%)
Χαϊδεμένου Αγγελική, του Γεωργίου (αρ.μετ. 660.844/ποσοστό: 7,92%)
Χαϊδεμένος Ευστράτιος, του Γεωργίου (αρ.μετ. 433.275/ποσοστό: 5,19%)
Χαϊδεμένου Μαρίνα, του Γεωργίου (αρ.μετ. 157.009/ποσοστό: 1,88%)
Λοιποί Μέτοχοι (με ποσοστό <2%) (αρ.μετ. 2.282.287/ποσοστό: 27,38%)

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΧΑΙΔΕ)

Εικόνα μετοχής:

Οικονομικά στοιχεία

Περιοδικές και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

2019

Empty section. Edit page to add content here.

2018

Empty section. Edit page to add content here.

2017

Empty section. Edit page to add content here.

2016

Empty section. Edit page to add content here.

2015

Empty section. Edit page to add content here.

2014

Empty section. Edit page to add content here.

2013

Empty section. Edit page to add content here.

2012

Empty section. Edit page to add content here.

2011

Empty section. Edit page to add content here.

2010

Empty section. Edit page to add content here.

2009

Empty section. Edit page to add content here.

2008

Empty section. Edit page to add content here.

2007

Empty section. Edit page to add content here.

2006

Empty section. Edit page to add content here.

2005

Empty section. Edit page to add content here.

Γενικές Συνελεύσεις

Πίνακας διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας όπως αυτή παρατίθεται στο Ενημερωτικό Δελτίο όταν η Εταιρία εισήχθει στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς επίσης και την τροποποίηση ως προς την διάθεση των κεφαλαίων, όπως αυτή εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της Εταιρίας την 9/6/2000 (οι τιμές είναι σε δραχμές).

Νέα

2019

Empty section. Edit page to add content here.

2018

Empty section. Edit page to add content here.

2017

Empty section. Edit page to add content here.

2016

Empty section. Edit page to add content here.

2015

Empty section. Edit page to add content here.

2014

Empty section. Edit page to add content here.

2013

Empty section. Edit page to add content here.

2012

Empty section. Edit page to add content here.

2011

Empty section. Edit page to add content here.

2010

Empty section. Edit page to add content here.

2009

Empty section. Edit page to add content here.