Μέτοχοι

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η συμμετοχή της οικογένειας Χαϊδεμένου στην μετοχική σύνθεση της Εταιρείας στις 30/05/2023:

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (αρ.μετ. 3.433.908/ποσοστό: 41,17%)
Χαϊδεμένου Βαρβάρα, σύζ. Γεωργίου (αρ.μετ. 705.947/ποσοστό: 8,46%)
Χαϊδεμένου Αντωνία, του Γεωργίου (αρ.μετ. 667.480/ποσοστό: 8%)
Χαϊδεμένου Αγγελική, του Γεωργίου (αρ.μετ. 660.844/ποσοστό: 7,92%)
Χαϊδεμένος Ευστράτιος, του Γεωργίου (αρ.μετ. 433.275/ποσοστό: 5,19%)
Χαϊδεμένου Μαρίνα, του Γεωργίου (αρ.μετ. 157.009/ποσοστό: 1,88%)
Λοιποί Μέτοχοι (με ποσοστό <2%) (αρ.μετ. 2.282.287/ποσοστό: 27,38%)

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΧΑΙΔΕ)

Εικόνα μετοχής:

Οικονομικά Στοιχεία

Πίνακας διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας όπως αυτή παρατίθεται στο Ενημερωτικό Δελτίο όταν η Εταιρία εισήχθει στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς επίσης και την τροποποίηση ως προς την διάθεση των κεφαλαίων, όπως αυτή εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της Εταιρίας την 9/6/2000 (οι τιμές είναι σε δραχμές).

Πίνακας κεφαλαίων:

Περιοδικές και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Γενικές Συνελεύσεις

Νέα

2021

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
Aρμόδιος επικοινωνίας:

Ειρήνη Γαβριλάκη
Τηλ: 210-9940944
Email : gavrilaki.i@haidemenos.gr